Navigácia

Obsah

VZN 3-2019 o dani z nehnuteľnosti.pdf (118.44 kB)

VZN 2-2019- nakladanie s odpadmi.pdf (182.94 kB)

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov.....pdf (104.62 kB)

VZN č. 25/2018 o dani z nehnuteľností,miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav.odpady na území obce Fiľakovské kováče

VZN č. 22/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 21/2017 o úhradách za poskytovanie služieb obcou a úhradách za prenájom majetku obce

VZN č. 20/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Fiľakovské Kováče

VZN č. 19/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 18/2017 o určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN č. 16/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia malými zdrojmi

VZN č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Fiľakovské Kováče

VZN č. 8/2014 o trhových miestach na území obce Fiľakovské Kováče

VZN č. 6/2013 o verejnom poriadku

VZN č. 5/2013 o niektorých podmienkach držania psov

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Fiľakovské Kováče

VZN č.3/2013 o verejných kultúrnych,telovýchovných,športových a turistických podujatiach

VZN č.2/2013 o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Fiľakovské Kováče

VZN č.1/2013 + dodatok č.1 určenie školského obvodu

VZN č.4/2012 o chove a držaní zvierat na území obce Fiľakovské Kováče

VZN č. 3/2012 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Fiľakovské Kováče

 

VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku obce a nájme majetku vo vlastníctve obce Fiľakovské Kováče